پشتیبانی

پشتیبانی

Spt-Amk-Lvl-A

پشتیبانی حضوری در ساعات اداری
پشتیبانی تلفنی 24/7
پشتیبانی تیکتی زیر 4 ساعت

Spt-Amk-Lvl-B

تلفنی در ساعات اداری
تیکتی 4 الا 24 ساعت

Spt-Amk-Lvl-C

تیکتی 4 الا 24 اداری